>>clik.to/Latijn<<     |   home
Phoenix 1  Phoenix 2  Phoenix 3  Phoenix 4  Latijnse uitspraken  Grammatica
De Rhampsinito rege et fure callido slot
De
koning beval het lichaam op de wallen tentoon te stellen en gaf de bewakers het
volgende bevel: ‘Als jullie iemand om die dode zien huilen,
grijp
hem dan onmiddellijk.’ Maar de moeder van de twee broers, die de
verschrikkelijke aanblik niet kon dragen, smeekte haar overlevende zoon:
‘Maak
het lichaam los, ik smeek je, en breng het terug naar huis.’
Eerst
wou hij niet, maar de moeder volhardde, uiteindelijk gebruikte hij een list.
Tegen
die avond legde hij zakken vol wijn op een ezel en trok ermee naar de wallen.
Nadat hij van ver bemerkt had dat het lichaam door soldaten bewaakt werd,
maakte hij één van de knopen los: De wijn vloeide overvloedig over de aarde.
Toen hij met luide stem om hulp smeekte, snelden de bewakers toe
en
probeerden ze de wijn voor zichzelf op te vangen.
Eerst veinsde hij woede en schold ze heftig uit. Een
beetje later bedwong hij z’n woede En begon een gesprek met de bewakers,
Sterker nog, hij bood ze nog een andere zak aan. De bewakers stopten niet met
drinken, totdat ieder van hen stomdronken van de wijn in slaap viel.
Midden
in de nacht maakte hij het lichaam van z’n broer los en omdat hij met de
bewakers nog eens de spot wou drijven (in de tekst: ‘ludens’ part.con.
in omdat-vorm) schoor hij bij alle
bewakers het rechterdeel van hun baard af 30 en keerde terug naar huis.
Door
die daad, werd de koning door grote bewondering getroffen. Hij wou die
stoutmoedige dief wel beter leren kennen, hij beloofde hem straffeloosheid en
een grote beloning. De dief had alle vertrouwen in die woorden en bood zich
spontaan bij de koning aan. Ramses zei tegen hem:‘ Ik ben ervan overtuigd dat
jij een zeer stoutmoedig man bent. Aangezienjij je hebt gedragen als de sluwste van heel Egypte laat ik jou
ongestraft gaan en schenk zelfs mijn dochter ten huwelijk.


Caeki